Xem Phim Tuyết Vẫn Rơi, Phim Will It Snow For Christmas

Tuyết Vẫn Rơi

Tuyết Vẫn Rơi

Đạo diễn: Choi Moon Sik

Diễn viên: Han Ye Seul, Go Soo, Sun Woo Sun, Song Jong Ho

Sản xuất: SBS

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 16 Tập

Năm phát hành: 2009

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Tuyết Vẫn Rơi: Ông nên thọ trì rộng vì đại chúng mà tuyên nói lời Phật. Hôm nay chư Phật vì Vi Đề Hi và vị lai tất cả chúng sanh quán nơi Tây phương Cực Lạc quốc độ, do nguyện lực Phật nên sẽ được quốc độ thanh tịnh ấy, như cầm gương sáng tự thấy hình tượng mặt mình. Thấy những sự vui cùng cực vi diệu của quốc độ ấy, nên tâm vui mừng liền được Vô Sanh Pháp Nhẫn. Đức Phật bảo Vi Đề Hi: Bà là phàm phu, tâm tưởng yếu kém, chưa được thiên nhãn chẳng thể thấy được xa. Chư Phật Như Lai có phương tiện lạ khiến bà được thấy. Vi Đề Hi bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Như hôm nay tôi nhờ oai lực của đức Phật Thế Tôn mà được thấy quốc độ Cực Lạc ấy. Nếu sau khi đức Phật Thế Tôn diệt độ, các chúng sanh trược ác, bất thiện, bị ngũ khổ bức ngặt, họ làm thế nào có thể được thấy A Di Đà Phật Cực Lạc thế giới? 

Tuyết Vẫn Rơi

Đức Phật bảo Vi Đề Hi: Bà và chúng sanh nên phải chuyên tâm buộc niệm một chỗ, tưởng nơi phương Tây. Tưởng niệm thế nào? Tất cả chúng sanh, những người có mắt sáng mà chẳng phải là kẻ sanh manh, thì đều thấy mặt nhật lặn cả. Xem Phim Tuyết Vẫn Rơi: Phàm người tu tập quán tưởng nên phát khởi tưởng niệm, ngồi quay thẳng hướng về phía Tây, quán kỹ chỗ mặt nhật sắp lặn, khiến tâm niệm trụ vững chuyên tưởng nhớ chẳng dời. Thấy mặt nhật sắp lặn, dạng như mặt trống đồng treo. Đã thấy mặt nhật rồi, nhắm mắt mở mắt đều khiến phải sáng tỏ. Đây là nhật tưởng, gọi là pháp quán ban đầu.

Tuyết Vẫn Rơi tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối