Xem Phim Tuyết Có Rơi Trong Đêm Giáng Sinh, Phim Will It Snow At Christmas

Tuyết Có Rơi Trong Đêm Giáng Sinh

Tuyết Có Rơi Trong Đêm Giáng Sinh

Đạo diễn: Choi Moon Sik

Diễn viên: Go Soo, Han Ye Seul, Song Jong Ho, Sun Woo Sun, Nam Ji Hyun, Kim Soo Hyun

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Sản xuất: SBS

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 16 Tập

Năm phát hành: 2009

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Tuyết Có Rơi Trong Đêm Giáng Sinh: Chư Phật đã dùng Phật nhãn quán sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sinh lành dữ không đồng đều, thấy thân tướng và cảnh giới của chúng sinh xấu tốt có sai biệt. Nhưng điểm sinh khởi chẳng rời sát na tâm sinh diệt, chỗ hội qui cũng không rời sát na tâm sinh diệt. Muốn hàng phục và chuyển biến cái sát na tâm sinh diệt ấy, thì không có pháp nào hơn pháp Niệm Phật. Diệu Nguyệt cư sĩ.

Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin, thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, suốt cả sáu thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được y báo, và chính báo của Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Xem Phim Tuyết Có Rơi Trong Đêm Giáng Sinh: Lúc lâm chung cố giữ sao cho được mười niệm nối liền nhau, lập tức vào Phổ Đẳng Tam Muội của đức A Di Đà, được Phật tiếp dẫn về Tịnh Độ Tây phương. Vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sinh tử.

Tuyết Có Rơi Trong Đêm Giáng Sinh

Đó gọi là quả vị Bất Thối Chuyển. Từ lúc ấy, nhẫn nại về sau, vượt qua thập địa, chứng Vô Thượng Giác. Diệu Nguyệt nên biết, đây thật là pháp vi diệu thù thắng đệ nhất, mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sinh. Xem Phim Tuyết Có Rơi Trong Đêm Giáng Sinh: Đây thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc niết bàn tại thế, thành Phật trong một đời. Đây là môn tu đại oai lực, đại phước đức mà chư Phật giúp chúng sinh vượt thắng thân phàm phu, mà thâm nhập cảnh giới chơn thường.

Tuyết Có Rơi Trong Đêm Giáng Sinh tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối