Xem Phim Thực Khách, Phim Gourmet, Phim Hàn Quốc Hay

Thực Khách

Thực Khách

Đạo diễn: Choi Jong Soo

Diễn viên: Kim Rae Won, Nam Sang Mi, Kim So Yeon

Sản xuất: SBS

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 32 Tập

Năm phát hành: 2007

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Thực Khách: Như vầy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng đại tỳ kheo, một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội. Chúng Bồ Tát có ba vạn hai ngàn, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đại Bồ Tát làm thượng thủ. Lúc bấy giờ thành Vương Xá có một Thái tử tên là A Xà Thế, thuận theo lời bảo của các hữu Điều Đạt, bắt vua cha Tần Bà Sa nhốt trong nhà tối bảy từng cửa, cấm các quan không một ai được vào. Quốc Thái phu nhân tên là Vi Đề Hi cung kính Đại Vương, tắm tội sạch sẽ, lấy tô và mật nhồi mì sợi rồi trét lên thân, trong hột chuỗi ngọc đeo đựng nước nho, đi vào ngục thăm Đại Vương kín đáo dâng lên.

Thực Khách

Đại Vương Tần Bà Sa La ăn mì, uống nước nho, rồi xin nước súc miệng. Súc miệng xong, Đại Vương chắp tay cung kính hướng về núi Kỳ Xà Quật, đảnh lễ Thế Tôn mà bạch rằng: Tôn giả Đại Mục Kiền Liên là thân hữu của tôi, nguyện hưng từ bi truyền thọ giới Bát Quan Trai cho tôi. Liền đó tôn giả đại Mục Kiền Liên, như chim ưng, bay mau đến chỗ Vua, truyền giới Bát Quan Trai cho Vua. Xem Phim Thực Khách: Ngày ngày đều như vậy, đến truyền giới cho Vua. Đức Thế Tôn cũng sai tôn giả Phú Lâu Na đến vì Vua mà thuyết pháp. Thời gian như vậy trải qua hai mươi mốt ngày, Đại Vương Tần Bà Sa La ăn mì mật, uống nước nho, lại được thọ giới Bát Quan Trai, được nghe thuyết pháp nên nhan sắc Vua hòa vui.

Thực Khách tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối