Xem Phim Thời Đại Khủng Long , Phim Mỹ Phiêu Lưu hay

Thời Đại Khủng Long

Thời Đại Khủng Long

Đạo diễn: Nigel Paterson

Diễn viên: John Hurt

Sản xuất: Jellyfish Pictures, BBC

Quốc gia:

Phim Mỹ

Thời lượng: 6 Tập

Năm phát hành: 2011

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Thời Đại Khủng Long Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trả lời Thưa đấng Thế Tôn, nếu vận dụng thần thông của con tu luyện trong quá trình vạn kiếp để tính toán, con cũng không biết được con số này là bao nhiêu. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng Ngay như ta vận dụng thần thông Phật nhãn để nhìn cũng không nhìn thấy hết. Đây là tất cả những chúng sanh đã được Địa Tạng Vương Bồ Tát từ muôn ngàn kiếp trước cho đến nay đã độ, đang  độ, và sắp độ được. Những chúng sanh này có người đã tu thành tựu, có người đang tu sắp thành tựu, và cũng có người chưa tu thành tựu.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thưa với Phật rằng Lạy đức Thế Tôn, Xem Phim Thời Đại Khủng Long con đã nhiều kiếp tu tích thiện căn, chứng đạt được trí tuệ, vì vậy khi con nghe đức Thế Tôn nói như vậy thì lập tức tin ngay. Thế nhưng trong lục đạo chúng sanh, chắc chắn sẽ có người không tin lời của ngài. Để tránh sự phỉ báng của chúng sanh, cầu xin đức Thế Tôn vì chúng sanh mà nói rõ hơn về công đức, lời phát nguyện, và sự thành tựu của ngài Địa Tạng Vương Bồ tát để cho tất cả chúng sanh có mặt nơi đây được rõ.Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng

Xem Phim Thời Đại Khủng Long Thí dụ mỗi một sự vật từ cây cỏ, núi rừng, cát đá, bụi bậm của ba ngàn thế giới đều biến thành những con sông Hằng Hà.  Mỗi một hạt cát của những con sông Hằng Hà này đều tỉ dụ như một thế giới. Mỗi một hạt bụi trong thế giới đó tượng trưng cho một kiếp, thì Địa Tạng Vương Bồ tát đã tu luyện và chứng đạt được Thập Địa quả vị còn hơn ngàn lần con số kiếp đó.  Huống hồ, Địa Tạng Bồ tát đã bắt đầu tu luyện từ thời Than văn, Duyên giác thì còn tạo được công quả cao dầy biết chừng nào.  Này Văn Thù Sư Lợi, vị Địa Tạng Bồ tát này có một uy lực thần thông rất lớn và ước 

 

 

 

 

 

 


 


 

Thời Đại Khủng Long tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối