Xem Phim Running Man, Phim Hàn Quốc Hay

Running Man

Running Man

Đạo diễn: Jo Hyo-jin, Im Hyung-taek, Kim Ju-hyung

Diễn viên: Yoo Jae Suk, Ji Suk Jin, Kim Jong Kook, Gary, Haha, Kwang Soo, Song JiHyo, Song Joong Ki

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: N/A

Năm phát hành: 2010

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Running Man: Đối với hết thảy chúng sinh, các ngài tùy ý tự tại, lấy việc cứu giúp chúng sinh làm trách nhiệm nặng nề, giữ gìn pháp tạng của chư Phật, khiến cho thường còn chẳng mất. Lại khởi lòng đại bi thương xót chúng sinh, diễn lời đại từ, trao con mắt pháp, ngăn ba chốn dữ, mở cửa Bồ Đề, lại đem pháp không ai cầu thỉnh mà thí hóa cho chúng dân như người con trọn hiếu, kính thương cha mẹ, đối với chúng sinh như đối với chính mình. Các ngài đã gây mọi nhân lành, qua khỏi đường sinh tử, được vô lượng công đức của chư Phật. Trí tuệ sáng suốt của các ngài cũng không thể nghĩ bàn. Các vị Bồ Tát, đại sĩ như thế, không thể kể sao cho xiết, cùng một lúc tới dự hội.

Running Man

Bấy giờ, đức Thế Tôn thân căn vui đẹp, dáng điệu nghiêm tịnh, sắc mặt hồng sáng. Tôn giả A Nan thấy vậy, liền từ tòa ngồi đứng dậy, trễ vai áo bên phải, quỳ gối chấp tay, bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay đức Thế Tôn thân căn vui đẹp, thân tướng nghiêm tịnh, sắc mặt hồng sáng, như tấm gương trong sạch, sáng suốt trong ngoài, oai dũng rõ rệt, tướng tốt tuyệt vời, chưa từng thấy có. Xem Phim Running Man: Kính bạch đức Đại Thánh! Lòng con nghĩ rằng: hôm nay có lẽ đức Thế Tôn trụ vào nơi pháp kỳ diệu! Hôm nay đức Thế Tôn trụ vào chốn chư Phật trụ! Hôm nay đức Thế Tôn nhãn trụ vào hạnh của đấng Đạo Sư! Hôm nay đức Thế Anh trụ vào Đạo Tối Thắng!

Hôm nay đức Thiên Tôn hành theo đức của đức Như Lai! Chư Phật ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai đã cùng một ý nghĩ độ sinh. Xem Phim Running Man: Phải chăng hôm nay đức Như Lai đang tư duy chư Phật tư duy chăng. Vì sao oai thần của ngài chói sáng như vậy? Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo ngài A Nan rằng: A Nan! Có phải chư thiên nhờ ông đến hỏi ta hay tự ông khởi ý hỏi việc đó? A Nan bạch Phật rằng: Bạch đấng Đại Bi Thế Tôn! Không phải chư thiên đến nhờ con, chính tự bản thân con thấy biết mà hỏi việc đó.

Running Man tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối