Xem Phim Oh My Lady, Phim Hàn Quốc Hay

Oh My Lady

Oh My Lady

Đạo diễn: Park Young Soo

Diễn viên: CHOI SIWON, CHAERIM, PARK HAN BYUL...

Sản xuất: PAN Entertainment

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 16 Tập

Năm phát hành: 2010

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Oh My Lady: Đến nhà Đường, Đại sư Thật Xoa Nan Đà từ nước Vu Điền mang bổn kinh chữ Phạn này sang Trung Quốc dịch ra Hán văn. Nhưng Đại sư chỉ dịch ra được ba mươi chín phẩm, từ phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm đến phẩm Nhập Pháp Giới, cộng có ba mươi sáu ngàn bài kệ theo Phạn văn, còn lại chín phẩm sáu mươi bốn ngàn bài kệ Phạn văn chưa được dịch ra Hán văn. Kế đó, Pháp sư Bác Nhã, người Kế Tân dịch thêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện ra Hán văn, thành phẩm thứ bốn mươi của bộ Kinh Hoa Nghiêm này. Nguyên bổn chữ Hán chia ra làm tám mươi mốt quyển. Vì xét thấy chia quyển ra như thế, có nhiều phẩm bị cắt ra làm hai ba quyển hoặc nhiều hơn, thành thử mạch văn bị gián đoạn, nên khi phiên dịch ra Việt văn, tôi vẫn chia số quyển của bổn chữ Hán trong bổn Việt văn này, để tiện sự so cứu cho người đọc.

Oh My Lady

Kinh này gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, ta quen gọi là Kinh Hoa Nghiêm. Nội dung của kinh này đứng trên cảnh giới bất tư nghì giải thoát, chư pháp thân Đại sĩ thừa oai thần của đức Phật tuyên dương công đức, cùng cảnh giới của chư Phật và xương minh nhơn hạnh xứng tánh bất tư nghì của chư đại Bồ Tát. Xem Phim Oh My Lady: Kinh Hoa Nghiêm này đã hoàn toàn ở trong lãnh vực xứng tánh bất tư nghì giải thoát mà xương minh, nên mỗi lời mỗi câu trong kinh này đều lấy toàn thể pháp giới tánh làm lượng. Đã là toàn thể pháp giới tánh nên tất cả Giáo, Lý, Hạnh Quả nơi đây đều dung thông vô ngại, nên cũng gọi là vô ngại pháp giới.

Oh My Lady tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối