Xem Phim Oan Gia Hàng Xóm, Phim Definitely Neighbors

Oan Gia Hàng Xóm

Oan Gia Hàng Xóm

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: N/A

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Sản xuất: SBS

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 65 Tập

Năm phát hành: 2010

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Oan Gia Hàng Xóm: Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi: Người Trung Phẩm Thượng Sanh ấy. Nếu có chúng sanh thọ trì ngũ giới, trì bát giới trai, tu hành các giới, chẳng tạo ngũ nghịch, không có các tội lỗi. Đem thiện căn này nguyện cầu sanh Cực Lạc thế giới. Hàn giả lúc lâm chung, A Di Đà Phật cùng các tỳ kheo quyến thuộc vây quanh, phóng ánh sáng kim sắc đến chỗ hành giả, diễn nói khổ, không, vô thường, vô ngã, tán thán xuất gia được lìa các sự khổ. Hành giả thấy rồi lòng rất vui mừng, tự thấy thân mình ngồi đài liên hoa, quỳ dài chắp tay đảnh lễ Phật, lúc chưa cất đầu lên, liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới, liên hoa liền nở.

Oan Gia Hàng Xóm

Lúc hoa sen nở, nghe các âm thanh tán thán Tứ Đế, liền được A La Hán đạo, tam minh, lục thông, đủ bát giải thoát. Đây gọi là người Trung Phẩm Thượng Sanh vậy. Người Trung Phẩm Trung Sanh ấy. Nếu có chúng sanh hoặc một ngày đêm trì bát giới trai, hoặc một ngày một đêm trì giới sa di, hoặc một ngày một đêm trì cụ túc giới, oai nghi không kém thiếu. Xem Phim Oan Gia Hàng Xóm: Đem công đức này hồi hướng, nguyện sanh Tây phương Cực Lạc thế giới. Do giới hương huân tu, hành giả này lúc lâm chung thấy A Di Đà Phật cùng các quyến thuộc phóng kim sắc quang, cầm bửu liên hoa đến trước hành giả.

Hành giả tự nghe hư không có tiếng khen rằng: này thiện nam tử, như ngươi, hàng thiện nhân, tùy thuận lời dạy tam thế chư Phật nên ta đến rước. Xem Phim Oan Gia Hàng Xóm: Hành giả tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen, hoa sen liền búp lại, sanh trong ao báu Tây phương Cực Lạc thế giới. Qua bảy ngày liên hoa mới nở. Hoa nở rồi, mở mắt chắp tay tán thán Thế Tôn, nghe pháp hoan hỉ được quả Tu Đà Hoàn. Qua nửa kiếp thành bậc A La Hán. Đây gọi là người Trung Phẩm Trung Sanh vậy.

Oan Gia Hàng Xóm tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối