Xem phim Miss Ajumma, Phim Hàn Quốc Hay

Miss Ajumma

Miss Ajumma

Đạo diễn: Oh Jin Suk

Diễn viên: On Hyun Kyung, Kim Jung Min, Jung Sung Woon

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Sản xuất: SBS

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 100 Tập

Năm phát hành: 2011

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Miss Ajumma: A Nan! Như ngươi đã rõ, ý căn, pháp trần làm duyên với nhau, sanh ra ý thức. Vậy thức này từ ý căn ra, lấy ý căn làm giới; hay từ pháp trần ra, lấy pháp trần làm giới? A Nan! Nếu từ ý căn ra, thì trong ý ngươi ắt phải có suy tư mới phát minh được ý ngươi; nếu chẳng suy tư thì ý chẳng thể sanh, lìa duyên thì chẳng có hình tướng, vậy thức dùng để làm gì? Thức của ngươi với sự suy tư và tánh hiểu biết là đồng hay khác? Nếu đồng với ý thức là ý căn, sao nói từ ý căn ra? Nếu khác với ý thì chẳng phải ý căn, chẳng phải ý căn thì không có năng biết, năng không ắt sở cũng không, nếu không có sở biết thì sao nói từ ý căn ra?

Miss Ajumma

Nếu có sở biết thì làm sao biết ý căn? Xem Phim Miss Ajumma: Vậy hai tánh đồng và dị đã chẳng có thì giới từ đâu lập? Nếu từ pháp trần ra, thì các pháp trong thế gian chẳng ngoài ngũ trần, ngươi hãy xét xem, các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc, đều có tướng rõ ràng để đối với ngũ căn, chẳng thuộc phạm vi của ý căn, nếu thức ngươi nhất định từ pháp trần ra, thì ngươi hãy xét kỹ hình tướng của mỗi pháp như thế nào?

Nếu lìa sắc, không, thông, nghẽn, ly, hợp, và sanh, diệt, ngoài các tướng này chẳng co sở đắc, sanh thì các pháp sắc, không cùng sanh, diệt thì các pháp sắc, không cùng diệt, vậy cái nhân sanh ra đã không, làm sao có thức? Thức đã chẳng có, giới từ đâu lập? Xem Phim Miss Ajumma: Nên biết, ý căn, pháp trần làm duyên với nhau sanh ra ý thức giới, ba chỗ đều không, tức ý că, pháp trần, ý thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên.

Miss Ajumma tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối