Xem Phim Hai Nửa Tình Yêu, Phim Hàn Quốc Hay

Hai Nửa Tình Yêu

Hai Nửa Tình Yêu

Đạo diễn: Park Jung Ran

Diễn viên: Lee Yuri, Lee Jung Jin, Oh Seung Hyun, Lee Sang Yoon, Kim Mi Sook, Lee Soon Jae, Kang Boo Ja, Kim Chang Sook, Lee Ah Hyun

Sản xuất: MBC

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 132 Tập

Năm phát hành: 2008

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Hai Nửa Tình Yêu: Từ xưa chư Bồ Tát này cùng với Tỳ Lô Giá Na Như Lai đồng tu tập thiện căn, thực hành Bồ Tát hạnh, từ biển căn lành của Như Lai sanh ra, đã đầy đủ các môn ba la mật, huệ nhãn sáng suốt thấy ba đời, nơi các môn tam muội đều đầy đủ thanh tịnh, biện tài rộng lớn vô tận như biển, đủ công đức Phật tôn nghiêm đáng kính, biết căn tánh của chúng sanh thuận theo giáo hóa điều phục, vào tạng pháp giới, trí vô phân biệt, chứng giải thoát của Phật rất sâu rộng lớn, có thể tùy phương tiện, vào nơi một bực mà dùng tất cả hạnh nguyện, thường đi chung với trí tuệ, cùng tận thuở vị lai rõ thấu cảnh giới bí mật rộng lớn của chư Phật, khéo biết tất cả pháp bình đẳng của Phật, đã đi trên bực Phổ Quang Minh của Như Lai, nhập nơi vô lượng môn tam muội, đều tùy loại hiện thân khắp tất cả chỗ.

Hai Nữa Tình Yêu

Đồng sự với thế gian mà thực hành thế pháp, tổng trì rộng lớn chứa nhóm tất cả pháp, biện tài thiện xảo chuyển pháp luân bất thối, biển cả công đức của tất cả Như Lai đều vào nơi thân của các ngài, tất cả quốc độ của chư Phật các ngài đều phát nguyện đi đến, Xem Phim Hai Nửa Tình Yêu: đã từng cúng dường tất cả chư Phật chứng đạo bồ đề, các ngài thường ở trong đó gần gũi không rời, thường đem nguyện thệ Phổ Hiền đã được, làm cho trí thân của tất cả chúng sanh đều đầy đủ. Chư Bồ Tát trên đây trọn nên vô lượng công đức như vậy.

Hai Nửa Tình Yêu tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối