Xem Phim Cười Trong Nước Mắt, Phim Smile You

Cười Trong Nước Mắt

Cười Trong Nước Mắt

Đạo diễn: Lee Tae Gon

Diễn viên: Jung Kyung Ho, Lee Min Jung, Lee Kyu Han, Choi Bool Am, Lee Chun Hee

Sản xuất: SBS

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 45 Tập

Năm phát hành: 2009

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Cười Trong Nước Mắt: Bạch đức Thế Tôn, con thường tin và nghĩ rằng: niệm Phật tức là thành Phật ngay trong đời này. Thế thì tại sao hôm nay đức Thế Tôn lại ân cần khuyên bảo chúng con phải phát nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc độ ở Tây phương? Khi ấy, đức Thích Ca mỉm cười, giơ cao cánh tay hữu, lấy bàn tay xoa trên đỉnh đầu của trưởng giả Diệu Nguyệt, mà nói lời này:  Hay thay! Hay thay! Diệu Nguyệt cư sĩ, đây là pháp khó tin khó hiểu bậc nhất, mà Như Lai chưa từng nói.

Cười Trong Nước Mắt

Đây là pháp tối thượng Nhất Thừa, chứa đựng vô lượng vô biên ý nghĩa vi diệu, mà Như Lai đợi đến đúng lúc đúng thời mới ban cho, tựa như hoa ưu đàm bát la mấy muôn ngàn năm mới nở một lần. Đây là tạng pháp bí mật của chư Phật ba đời, ví như viên bảo châu trên búi tóc Luân Vương không thể khinh suất trao cho người khác. Mà Như Lai chỉ truyền giao cho bất cứ chúng sinh nào quyết chí hoàn thành địa vị Thiên Nhân Sư, tiếp nối hạt giống Bồ Đề. Xem Phim Cười Trong Nước Mắt: Này Diệu Nguyệt cư sĩ, nay ta dùng cặp mắt toàn giác để quán sát tâm hiện tiền của chúng sinh, thì thấy rõ bản chất của ái tâm ấy gọi là Tâm Thể. Tâm thể ấy vốn không có hình dáng, tướng mạo, không có sắc chất, không dài, không ngắn, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai.

Không dữ không lành, không sinh không diệt, cũng chẳng phi sinh diệt. Tâm thể ấy luôn luôn xa rời tất cả luận giải của thế gian. Xem Phim Cười Trong Nước Mắt: Do vì tâm thể nhơ bẩn mà chúng sinh mãi luân chuyển trong ba cõi, sáu đường, đời đời chịu khổ. Do vì tâm thể ấy trở nên thanh tịnh, mà chúng sinh được thành tựu Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến, đắc quả A La Hán nhẫn đến địa vị Phật Đà.

Cười Trong Nước Mắt tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối