Xem Phim Bữa Tiệc Các Vị Thần, Phim Feast of the Gods

Bữa Tiệc Các Vị Thần

Bữa Tiệc Các Vị Thần

Đạo diễn: Lee Dong Yoon

Diễn viên: Sung Yu Ri, Joo Sang Wook , Lee Sang Woo, Seo Hyun Jin, Jun In Hwa

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Sản xuất: KBS

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 52 Tập

Năm phát hành: 2012

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Bữa Tiệc Các Vị Thần: Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi: Người Hạ Phẩm Hạ Sanh ấy. Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch, thập ác, đủ các bất thiện. Người ngu như vậy, do các ác nghiệp phải đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy, lúc lâm chung, gặp thiện tri thức dùng nhiều lời an ủi, vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật. Người ấy bị khổ bức không rảnh niệm Phật được. Thiện hữu bảo rằng nếu người chẳng phải niệm Phật kia được, thì ngươi xưng danh hiệu Phật A Di Đà, như vậy chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt đủ mười niệm. Nên xưng như vậy: Nam mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật, nên trong mỗi niệm trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử.

Bữa Tiệc các Vị Thần

Lúc mạng chung, thấy kim liên hoa dường như mặt nhật trụ trước người ấy. Như khoảng một niệm, liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới, ở trong hoa sen mãn mười hai đại kiếp, hoa sen ấy mới nở. Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi vì người ấy diễn nói thiệt tướng các pháp, nói pháp trừ diệt tội. Xem Phim Bữa Tiệc Các Vị Thần: Người ấy nghe pháp rồi, rất vui mừng liền phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Đây gọi là người Hạ Phẩm Hạ Sanh vậy. Quốc Thái phu nhân Vi Đề Hi cùng năm trăm thị nữ nghe lời đức Phật nói về mười sáu pháp quán ấy, liền lúc đó thấy tướng rộng lớn Cực Lạc thế giới.

Được thấy sắc thân Phật A Di Đà và hai Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, lòng rất hoan hỷ khen chưa từng có. Vi Đề Hi thoát nhiên đại ngộ được Vô Sanh Nhẫn. Năm trăm thị nữ phát tâm Vô Thượng Bồ Đề nguyện sanh Cực Lạc thế giới. Xem Phim Bữa Tiệc Các Vị Thần: Đức Thế Tôn thọ ký đều sẽ vãng sanh. Sanh nước Cực Lạc thế giới rồi được chư Phật hiện tiền tam muội. Còn có vô lượng chư thiên phát tâm Vô Thượng Đạo.

Bữa Tiệc Các Vị Thần tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối