Xem Phim Bác Sĩ Khoa Sản, Phim Sanbuingwa Yeouisa

Bác Sĩ Khoa Sản

Bác Sĩ Khoa Sản

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Jang Seo Hee, Go Joo Won, Suh Ji Suk, Song Joong Ki

Thể loại:

Phim Tình Cảm

Quốc gia:

Phim Hàn Quốc

Thời lượng: 16 Tập

Năm phát hành: 2010

watch nowwatch nowXem Phim HD tốc độ cao

Xem Phim Bác Sĩ Khoa Sản: Người tu quán này, bỏ thân, đời khác sanh trước chư Phật được Vô Sanh Nhẫn. Vì vậy nên người trí phải buộc niệm, quán kỹ Vô Lượng Thọ Phật, từ một tướng hảo mà vào, chỉ quán lông trắng giữa hai mày khiến rất tỏ rõ. Được thấy lông trắng ấy rồi thì tám vạn bốn ngàn tướng hảo tự nhiên sẽ hiện. Thấy Phật Vô Lượng Thọ, liền thấy vô lượng chư Phật mười phương. Vì thấy vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký. Đây là khắp quán tưởng tất cả sắc thân Phật gọi là pháp quán thứ chín. Quán như đây gọi là chánh quán, nếu quán khác gọi là tà quán. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi: Đã thấy Vô Lượng Thọ Phật tỏ rõ phân minh rồi, kế cũng nên quán Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bác Sĩ Khoa Sản

Bồ Tát này thân cao tám mươi vạn ức na do tha tuần, thân màu tử kim, đỉnh có nhục kế, cổ có viên quang mỗi phương diện đều trăm ngàn do tuần. Xem Phim Bác Sĩ Khoa Sản: Trong viên quang có năm trăm hóa Phật như Thích Ca Mâu Ni. Mỗi mỗi hóa Phật có năm trăm hóa Bồ Tát và vô lượng chư thiên làm thị giả. Trong ánh sáng toàn thân hiện tất cả sắc tướng của chúng sanh trong ngũ đạo.

Trên đỉnh có thiên quang bằng tỳ lăng già ma ni bửu. Trong thiên quang có một hóa Phật, đứng cao hai mươi lăm do tuần. Xem Phim Bác Sĩ Khoa Sản: Mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát như màu vàng diêm phù đàn. Lông trắng giữa hai mày đủ màu thất bửu, chiếu ra tám vạn bốn ngàn thứ ánh sáng. Mỗi mỗi ánh sáng có vô lượng vô số trăm ngàn hóa Phật.

Bác Sĩ Khoa Sản tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32
33/34/35/36/37/38/39/40/ Tập Cuối